درجات  درجه تازه وارد
  بین 0 تا 50 امتیاز
  299 نفر این درجه را دارند


  درجه نیمه فعال
  بین 50 تا 200 امتیاز
  19 نفر این درجه را دارند


  درجه فعال
  بین 200 تا 500 امتیاز
  14 نفر این درجه را دارند


  درجه بسیار فعال
  بین 500 تا 1000 امتیاز
  5 نفر این درجه را دارند


  درجه بیش فعال
  بین 1000 تا 5000 امتیاز
  4 نفر این درجه را دارند


  درجه ریس و مانی !
  بین 5000 تا 10000 امتیاز
  0 نفر این درجه را دارند

پاسخ‌ها