درجات  درجه تازه وارد
  بین ۰ تا ۵۰ امتیاز
  ۲۹۹ نفر این درجه را دارند


  درجه نیمه فعال
  بین ۵۰ تا ۲۰۰ امتیاز
  ۱۹ نفر این درجه را دارند


  درجه فعال
  بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ امتیاز
  ۱۴ نفر این درجه را دارند


  درجه بسیار فعال
  بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ امتیاز
  ۵ نفر این درجه را دارند


  درجه بیش فعال
  بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ امتیاز
  ۴ نفر این درجه را دارند


  درجه ریس و مانی !
  بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ امتیاز
  ۰ نفر این درجه را دارند

پاسخ‌ها